Letër e
shkruar nga
dora e Skender-
beut, drejtuar
fuqive Evropiane
për ndihmë
kundër turqve

1446
(Skenderbeu)

Divan ve
Münşeat
- Shkresa zyrtare
të dorëshkruara
mbi ngjarjet e
vitit 1732 në
Shqipëri dhe në
Bosnje.

1732
(Bushatlinjtë,
Nezim
Frakulla)

PDF

Münşeat -
Letërkëmbime
midis per-
sonave të
ndryshëm me
të dhëna për
trevat e
Shkodrës, të
Durrësit dhe
të Manastirit.

1737
(Bushatlinjtë)
PDF

Münşeat ve
seire - Aspekte
të jetës eko-
nomike, politike
dhe ushtarake në
krahinat e
Shqipërisë së
Mesme në
kushtet e
monarkisë
feudale

1755
()
PDF

Mecmû'â-i
eş'ar ve divan
1747
(Nezim
Frakulla)

PDF

Scanderbeg,
Prince of
Albania
1900-1905
(William
Jackson
Armstrong)

PDF

The heroes
of defeat

1905
(William
Jackson
Armstrong)

Shiko Librin

Letra drejtuar
mëmdhetarit
1908
(Aladro
Kastrioti)

PDF

Trashegime
pelazgjesh
1908
(Shtjefën K.
Gjeçovi)

PDF

Dorëshkrim i
Petro Nini
Luarasit
1909
(Muzeu
Etnografik i
Elbasanit)

Akti i
Pamvarësisë
1937
(Kel Marubi)

Home