Marini
Barletii de
obsidione
Scodrensi...
1504
(Marin
Barleti)
Shiko Librin

Historia de
vita et gestis
Scanderbegi
Epirotarum
principis...
1508
(Marin
Barleti)
Shiko Librin

E mbsuame
e krështerë
1592
(Lekë
Matrenga)
Shiko Librin

Speculum
confessionis
in Epyroti-
cam linguam
1621
(Pjetër
Budi)

Dictionarium
Latino-
epiroticum
1635
(Frang
Bardhi)
Shiko Librin

Georgius
Castriotus
Epirensis,
vulgo
Scanderbegh
1636
(Frang
Bardhi)

Dottrina
christiana...
Tradotta in
lingua
albanese...
1664
(Pjetër
Budi)

Cuneus
Prophetarum
de Christo
salvatore
mundi ..
1685
(Pjetër
Bogdani)
Shiko Librin

Elbasan
Gospel
Manuscript
1761
(Gregory
of Durrës)
Shiko Librin

Gjella e
Shën-Mërisë
së Virgjër
1762
(Jul
Variboba)

Ruga e
Parrisit -
Calzmen
Kersctenvet
Arbniis
1845
(Vincenzo
Basile)
Shiko Librin

Poesie
Albanesi
1847
(Jeronim
de Rada)
Shiko Librin

Su gli
Albanesi:
ricerche e
pensieri
1847
(Vincenzo
Dorsa)
Shiko Librin

Studi
etimologici
della lingua
albanese
1862
(Vincenzo
Dorsa)
Shiko Librin

Excursions
en Roumélie
et en Morée
1863
(Dora
d`Istria)
Shiko Librin

Saggio di
grammatologi
comparata
sulla lingua
albanese
1864
(Demetrio
Camarda)
Shiko Librin

Rapsodie
d'un poema
albanese
1866
(Girolamo
De Rada,
Niccolò Jeno
de' Coronei)
Shiko Librin

Raccolta di
canti popolari
e rapsodie di
poemi albanesi,
tr. nell'idioma
italiano
1871
(Giuseppe
Jubany)
Shiko Librin

Diata e re
1872
(Konstandin
Kristoforidhi,
Francis Nathan
Peloubet
Shiko Librin

Albanien
und die
Albanesen
1879
(Pashko Vasa)
Shiko Librin

Dictionnaire
universel
d'Histoire
et de Géo-
graphie
1891
(Sami
Frashëri)

Grammatica
albanese. Con
le poesie rare
di Variboba
1897
(Vincenzo
Librandi,
Giulio
Variboba)
Shiko Librin

Dictionnaire
Français-Turc
1898
(Sami
Frashëri)

Izhar-i
Hakikat,
Selanik'in
esbab-i
sukutu
1912
(Hasan
Tahsin Pasa)

Albanische
Sprüche und
Redensarten
1914
(Nikolaus
Rotta, Georg
Pekmezi)
Shiko Librin

Albania past
and present
1919
(Constantin
Anastasi
Chekrezi)
Shiko Librin

Histoire de
L'Albanie des
origines à
nos jours
1974
(Stefanaq Pollo
& Arben Puto)

Thoti fliste
shqip
1984
(Xhuzepe
Katapano)

Gjuha e
perendive
1989
(Aristidh
Kola)

Epiri,
pellazgët,
etruskët dhe
shqiptarët
2000
(Shaban
Demiraj)

Mikenët =
Pellazgët
2004
(Mathieu
Aref)

Shqipja, nëna
e gjuhëve
2009
(Xhuzepe
Krispi)

Pellazgët
kanë folur
dhe shkruar
Shqip
2013
(Muharrem
Abazaj)

Home